REGULAMIN CZŁONKOWSTWA
1. Cel
Smart Opinion oferuje badania rynku online swoim partnerom i klientom, wysyłając ankiety do bazy kontaktów należącej do klientów i panelistów, którzy dobrowolnie zarejestrowali się na stornie internetowej Smart Opinion.
Niniejszy dokument przedstawia ogólny Regulamin członkostwa Smart Opinion, tj. Regulamin posiadaczy konta na stronie http://www.smartopinion.com.
2. Status
Członkami Smart Opinion mogą być jedynie osoby prywatne. Zarówno firmom, jak i stowarzyszeniom, zabrania się być członkiem Smart Opinion.
Panel otwarty jest dla osób:
- powyżej 1 roku życia
- posiadających adres e-mail
- mieszkających w akceptowanych krajach
- posługujących się j. angielskim
- akceptujących Regulamin.
3. Członkostwo/ Posiadacz konta
Osoba staje się panelistą, gdy:
- prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny Smart Opinion,
- zaakceptuje Regulamin Smart Opinion,
- odpowie na wysłany przez Smart Opinion e-mail potwierdzający rejestrację.
Smart Opinion zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia wniosku o rejestrację bez podania przyczyny. 
4. Nazwa użytkownika i hasło
Członek Smart Opinion posiada własną nazwę użytkownika i hasło potwierdzone przez Smart Opinion. Hasło umożliwia Członkowi zalogowanie się i korzystanie z różnych usług, zachowując przy tym prywatność i poufność danych. Członek ponosi całkowitą odpowiedzialność za używanie swojego hasła. Zabrania się jakiejkolwiek wymiany nazw użytkownika i haseł między Członkami.
5. Obowiązki panelisty
Głównym zadaniem panelisty jest przede wszystkim regularny udział w otrzymywanych ankietach, jednak panelista nie ma takiego obowiązku.
- Członek zobowiązuje się udzielać szczere i prawdziwe odpowiedzi na zadawane pytania. Odpowiedzi te powinny odzwierciedlać jego osobowość, gust i zainteresowania.
- Członek zobowiązuje się utrzymywać w sekrecie charakter produktów i koncepcje, o których mowa w ankietach.
- Panelista zobowiązuje się aktualizować swoje dane osobowe.
- Członek nie ma prawa przekazywać którychkolwiek z niniejszych praw i zobowiązań trzeciej stronie. Każdy Członek może zarejestrować się tylko raz i posiada unikalne dane osobowe oraz nazwę użytkownika.
- Smart Opinion będzie kontaktować się z panelistą za pomocą e-mail. Należy jednak zauważyć, że z osobami, które wyraźnie wyraziły chęć kontaktu telefonicznego lub pocztowego w ramach uczestnictwa w ankietach telefonicznych, grupach dyskusyjnych i testach produktów, kontakt może odbywać się w inny sposób...
6. Niedostosowanie się do zasad Regulaminu
Jeżeli Członek nie wywiąże się z obowiązków i nie dostosuje się do zasad etycznych, Smart Opinion zastrzega sobie prawo do natychmiastowej i niewymagającej zawiadomienia odmowy dostępu do konta. Konto z wynagrodzeniem pieniężnym Użytkownika zostanie natychmiast anulowane.
Należy także zaznaczyć, że Opinion wykorzystuje narzędzia IT, które umożliwiają:
- wykrywanie niespójnych odpowiedzi
- sprawdzanie czasu, jaki panelista potrzebował na wypełnienie ankiety
- wykrywanie panelistów, którzy utworzyli kilka kont
- wykrywanie odpowiedzi, które naruszają normy moralne
7. Czas trwania umowy
Umowa wchodzi w życie w momencie, gdy Członek zaakceptuje Regulamin, pod warunkiem, że Smart Opinion potwierdzi otworzenie konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją rozwiązać bez okresu wypowiedzenia i uzasadnienia.
8. Wynagrodzenie panelisty w gotówce
Gdy użytkownik Internetu zarejestruje się, aby stać się panelistą, po udzieleniu odpowiedzi na ankiety wysyłane na jego adres e-mail będzie otrzymywać wynagrodzenie pieniężne. Wynagrodzenie pieniężne transferowane jest za pomocą internetowej strony płatniczej PayPal pod adresem www.paypal.com.
9. Dostępność usługi
Smart Opinion dba o to, aby dostęp do strony internetowej smartopinion.com dostępny był 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jednak nie ma takiego obowiązku. Smart Opinion może zawiesić dostęp do usługi z powodu prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a także jakiegokolwiek innego powodu technicznego. Smart Opinion nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe niedogodności lub wszelkie inne konsekwencje, na jakie może trafić Członek lub strona trzecia. Smart Opinion nie zapewnia spersonalizowanej pomocy ani kontaktu poprzez infolinię. Członek powinien zapoznać się z sekcją "CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA". Smart Opinion może zaprzestać świadczenia usług lub zmienić ich charakter w dowolnym momencie i bez  uprzedzenia.  Biorąc pod uwagę fakt, że usługi oferowane na smartopinion.com są bezpłatne, Smart Opinion nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka lub strony trzecie.
10. Dostępność i bezpieczeństwo sieci internetowej
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest całkowicie świadomy charakteru i ograniczeń Internetu, w szczególności faktu, że technologia wykorzystywana do transmisji danych za pomocą Internetu nigdy nie jest w 100% wiarygodna i bezpieczna. Dlatego też, chociaż stosujemy wszelkie odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.
11. Promocja i reklama
Smart Opinion zastrzega sobie prawo do cytowania niektórych informacji w prezentacjach, materiałach promocyjnych i marketingowych po uzyskaniu wyraźnej zgody od Członka. Akceptując niniejszy Regulamin, Członek przyznaje Smart Opinion zgodę na te działania.
12. Pozostałe postanowienia
Biorąc pod uwagę postęp techniczny naszej usługi, zainteresowane strony zgadzają się, że Smart Opinion zachowuje pełne prawo do zmiany usług i/lub Regulaminu. Smart Opoinion zobowiązuje się informować wszystkich Członków o wdrażanych zmianach poprzez szczegółowe przedstawianie ich na stronie internetowej smartopinion.com, gdzie Członkowie mogą swobodnie konsultować się w ich zakresie.
W przypadku sporu i trudności z dojściem do porozumienia, wszelkie spory sądowe zostaną przedstawione odpowiednim organom sądowym.